Gmina Chojnów

GChBO 2019

  • alt: logo gchbo

Ruszyła czwarta edycja Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego

Od 19 listopada 2018 r. można zgłaszać swoje pomysły w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Do wydania jest ponad 300 tys. zł.

To będzie już czwarta edycja Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trzy poprzednie przyniosły sporo ciekawych pomysłów, z których ponad 60 udało się zrealizować.
Od 19 listopada 2018 r.  do 25 stycznia 2019 r.  mieszkańcy Gminy Chojnów mogą składać wnioski z projektami zadań  publicznych   o   charakterze   lokalnym. Wypełniony i podpisany formularz projektu przekazuje się w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy Chojnów osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku formularza przesłanego pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego. Projekty niespełniające wymogów formalnych lub przekazane po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Pieniądze wydzielone w ramach budżetu obywatelskiego gminy Chojnów mogą być przeznaczone na zadania, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy oraz być zlokalizowane na terenach stanowiących własność Gminy Chojnów. Projekty realizowane w ramach GCHBO muszą być ogólnodostępne i powinny być możliwe do realizacji w roku budżetowym 2019.

W zakres budżetu GCHBO nie wchodzą wydatki związane z remontem dróg oraz z wyposażeniem świetlic wiejskich. W tym roku formuła zasad GChBO przewiduje natomiast możliwość wydatkowania środków na remonty świetlic.
- Docierają do nas sygnały, że mieszkańcy intensywnie korzystający ze świetlic wiejskich chcieliby wykorzystać pulę środków przyznanych w ramach GChBO na remont sali znajdującej się w ich miejscowości, chodzi głownie o zakup i montaż klimatyzatorów lub malowanie ścian czy remont sanitariatów – zadania wpływające na atrakcyjność i podnoszące funkcjonalność obiektów – komentuje Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz.

Od 19 listopada do 8 lutego 2019 r. wnioski złożone w urzędzie będą weryfikowane przez zespół zajmujący się Gminnym Chojnowskim Budżetem Obywatelskim. Zespół będzie sprawdzał, czy zadanie spełnia założenia zasad  oraz czy jest możliwe do realizacji. W przypadku gdy Zespół będzie miał wątpliwości co do zamierzeń autorów będzie się z nimi kontaktował i wzywał do uzupełnienia dokumentów.
Projekty wskazane i zatwierdzone przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego poddane zostaną pod głosowanie powszechne. Pełny opis projektów zakwalifikowanych do głosowania dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Głosowanie przeprowadzone zostanie 10 marca 2019 r. w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Chojnów, w których wyłożone będą urny do głosowania. Lista punktów do głosowania będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnów. Prawo udziału w głosowaniu mają wszyscy mieszkańcy Gminy Chojnów, ujęci w rejestrze wyborców Gminy Chojnów. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy jednym projekcie spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz, wypełniając kartę do głosowania w formie papierowej. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów.
Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.
Informacja o wyniku głosowania podana zostanie niezwłocznie poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, jednostek pomocniczych gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnów, najpóźniej do 15 marca 2019 r.
Tradycyjnie Wójt Gminy Chojnów będzie premiował wysoką frekwencję udziału w głosowaniu.
- Chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców czynnie uczestniczyło w wyborze projektów, dlatego mamy dla nich atrakcyjną ofertę. Ta miejscowość, która wykaże się największym zaangażowaniem w głosowaniu, a złoży dwa wnioski w ramach GCHBO, będzie mogła zrealizować dodatkowe zadanie, a więc pula środków przeznaczonych na daną miejscowość może się zwiększyć nawet o 100 %. – tłumaczy Wójt.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka