Gmina Chojnów

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach” – edycja I

 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja I, Gmina Chojnów otrzymała środki finansowe na realizację zadania pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach”

Planowana wartość całkowita inwestycji: 3 554 700,95 PLN
Kwota wnioskowanego dofinansowania:  3 376 965,90 PLN

Opis inwestycji: 
Zadanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla całego Terenu Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach. Trasa sieci kanalizacyjnej będzie przebiegać w pasie dróg gminnych. Zakres zadania: kanalizacja sanitarna grawitacyjna 3268 m, rurociągi tłoczne 820 m, przepompownie ścieków – 2 szt., przyłącza elektroenergetyczne do przepompowni 860 m. Sieć kanalizacji zostanie włączona w studnie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na tym obszarze. W ramach zadania zostanie odtworzona nawierzchnia dróg po trasie wykonanych robót.

 

Projekt dofinansowany w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych