Gmina Chojnów

Dotacje na zabytki

Dotacje na zabytki

Szczegółowe warunki przyznania dotacji określa Uchwała Rady Gminy Chojnów Nr LI/297/2006 z dnia 22 września 2006 r. O dotację mogą wystąpić osoby posiadający tytuł prawny do zabytku, który wpisany jest do rejestru zabytków oraz:
- znajduje się na obszarze gminy Chojnów,
- jest w złym stanie technicznym,
- posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców gminy. 
Do wniosku należy dołączyć między innymi:
- tytuł prawny do zabytku.
- pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, które mają być objęte dotacja. 
- pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia.
Wniosek można składać do 31 października  roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Termin ten nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace o charakterze interwencyjnym, wynikającym z zagrożenia dla zabytku. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Chojnów lub na stronie internetowej Gminy Chojnów.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka