Gmina Chojnów

Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Ruszył nabór wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Ukraińscy uchodźcy, którzy przed wojną uciekli do Polski, mogą liczyć na wsparcie finansowe. W Gminie Chojnów ruszył nabór wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. 

Wsparcie finansowe przybyłych do Polski ukraińskich uchodźców to element specustawy „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Przyjęty 12 marca dokument reguluje m.in. kwestie związane z legalnością pobytu naszych wschodnich sąsiadów w Polsce, a także określa formy wsparcia tych osób. Jednym z jej elementów jest świadczenie w wysokości 300 zł, o które wnioskować mogą uciekający przed wojną Ukraińcy.
    - Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (...) i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – czytamy w artykule 31 ustawy.
Osoby, które przebywają na terenie Gminy Chojnów wnioski o uzyskanie świadczenia mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie, przy ul. Fabrycznej 1. Dokument jasno precyzuje, że świadczenie przysługuje tym osobom, którym nadany został polski PESEL. 
Jak wypełnić wniosek?
Druki wniosków można otrzymać w siedzibie GOPS oraz Urzędu Gminy Chojnów oraz wydrukować po pobraniu ze strony www.gmina-chojnow.pl. Wniosek jest dwujęzyczny. Pracownicy urzędu będą pomagać w wypełnianiu wniosku, a także udzielać informacji o innych formach wsparcia, jak np. świadczenia rodzinne.
Wypełniając wniosek należy podać swoje dane, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, płeć, PESEL. Wskazać należy również dokument stanowiący podstawę do przekroczenia granicy – jego numer i serię oraz informację o dacie wjazdu na terytorium RP. Wymagane jest także wskazanie adresu pobytu w Polsce i dane kontaktowe – e-mail i numer telefonu). Środki wypłacone będą na konto bankowe, którego numer należy wskazać we wniosku.
Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o świadczenie składa osoba uprawniona. W przypadku nieletnich może być to także przedstawiciel ustawowy takiej osoby – np. mama na dzieci, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie GOPS w Chojnowie przy ul. Fabrycznej 1, pok. 4 (parter).
Świadczenie będzie wypłacane bezzwłocznie. Szczegółowych informacji udzieli GOPS w Chojnowie.

  • grafika świadczenie 300 zł

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka