Gmina Chojnów

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami w Gminie Chojnów

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z unijnymi wytycznymi, w 2020 roku nasz kraj powinien osiągnąć 50-procentowy poziom odpadów podlegających recyklingowi. Obecnie ten wskaźnik wynosi ok. 30 proc. Na "taryfę ulgową" nie ma co liczyć. Mało tego, wymagania UE, dotyczące odpadów nadających się do przeróbki i ponownego użycia, będą coraz większe w kolejnych latach.

Sejm RP zdecydował więc o znowelizowaniu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Część rozwiązań, jakie zapisano w dokumencie, generuje konsekwencje finansowe, które odczują przede wszystkim samorządy. W Gminie Chojnów nowe stawki obowiązywać będą od 1 marca 2020 r. Podwyżki wprowadziły też inne polskie gminy.

Wysokie podwyżki stawek są wynikiem rozstrzygniętego przetargu na transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów. Firmy biorące w nim udział znacząco podwyższyły ceny oferowanych usług w porównaniu do lat ubiegłych. Wynika to z rosnących coraz bardziej kosztów funkcjonowania systemu, na które składają się:

 • wzrost ustalanej przez rząd i stanowiącej dochód budżetu państwa, tzw. „opłaty marszałkowskiej”, czyli opłaty za składowanie odpadów komunalnych, która jeszcze w 2017 r. wynosiła 24,15 zł za tonę składowanych odpadów a w 2020 r. wynosi 270,00 zł za tonę. Problem stanowi również nadpodaż odpadów, które do tej pory były m.in. wysyłane do utylizacji w Chinach;
 • mocno odczuwalny wzrost cen energii elektrycznej;
 • rosnące koszty pracy.

Od 1 marca 2020 r. wszystkie osoby wytwarzające odpady komunalne na terenie Gminy Chojnów mają obowiązek je segregować. Wynika to ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Dla nieruchomości zamieszkałych ustalono następującą stawkę: – 30,00 zł za osobę, za miesiąc. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zobowiązany będzie do zapłaty dwukrotności tej stawki, tj. 60,00 zł za osobę, za miesiąc.

W przypadku właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy posiadają własne kompostowniki przewidziane jest zwolnienie z opłaty w wysokości 1,00 zł od osoby miesięcznie.

Przykład obliczenia opłaty dla rodziny składającej się z 4 osób i prowadzących własny kompostownik: (30,00 zł – 1,00 zł) x 4 osoby = 116,00 zł/ miesiąc

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono następujące stawki: – stawkę podstawową do zbiórki odpadów tj. stawkę za odpady segregowane za pojemnik:

 • o pojemności 120 l – w wysokości 5,90 zł;
 • o pojemności 240 l – w wysokości 11,80 zł;
 • o pojemności 1100 l – w wysokości 54,10 zł;

Stawkę podwyższoną zapłaci właściciel nieruchomości, jeżeli nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za pojemnik:

 • o pojemności 120 l – w wysokości 11,80 zł;
 • o pojemności 240 l – w wysokości 23,60 zł;
 • o pojemności 1100 l – w wysokości 108,20 zł;

Dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 169,30 zł na rok.

Według nowego Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Chojnów odpady komunalne będziemy segregować na 5 frakcji:

 • biodegradowalne,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne i metale,
 • szkło.

Mieszkańcy, którzy dotąd deklarowali nieselektywny odbiór odpadów zobligowani sa do dokonania korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od wejścia w życie zmian. Wszystkim, którzy dokonają zmiany sposobu segregacji zostaną dostarczone bezpłatnie stosowne pojemniki.

Mieszkańcy Gminy Chojnów mogą również korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego w skrócie PSZOK, który znajduje się w Białej 118A . Jest to miejsce, do którego można przywieźć własnym transportem odpady komunalne selektywne zgodne z wytycznymi zawartymi w regulaminie jego funkcjonowania. PSZOK prowadzi nieodpłatną zbiórkę dostarczonych, we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich nieruchomości z terenu gminy, odpadów komunalnych, mi.in. zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, tekstylia i odzież, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe w ilościach określonych w regulaminie PSZOK-u.

Należy też pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty gospodarki odpadami muszą być w 100% pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców, a ustawa o finansach publicznych uniemożliwia gminie wprowadzenie dopłat do odbioru odpadów, tak jak jest to możliwe np. w przypadku dopłat do ceny wody i ścieków.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Chojnów lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Chojnów wyodrębniony do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE, Nr rachunku: 41 8644 0000 0000 1384 2000 0250. W tytule przelewu należy wpisać miesiąc, którego dotyczy opłata, a w przypadku wnoszenia opłaty z konta nie należącego do płatnika konieczne jest wpisanie imienia i nazwiska płatnika.

Uprzejmie prosimy Państwa o pamiętaniu o regulowaniu płatności w wyznaczonych terminach, gdyż nie będzie zawiadomień o konieczności ich wnoszenia, a brak opłaty będzie skutkował naliczeniem odsetek i egzekucją należności.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka