Gmina Chojnów

Aktualności

Stypendia dla najlepszych uczniów - rusza nabór wniosków

Wójt Gminy Chojnów przypomina o możliwości składania wniosków na stypendium Wójta. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uczniów Uzdolnionych jest adresowany do podopiecznych gminnych szkół podstawowych oraz uczniów mieszkających na terenie Gminy Chojnów, którzy uczęszczają do innych placówek oświatowych. Celem programu jest promowanie uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce. Na wsparcie Wójta Gminy Chojnów mogą liczyć żacy, którzy wykazują zdolności w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, a także w dziedzinach humanistycznych oraz artystycznych.

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest osiągnięcie w minionym roku szkolnym średniej ocen co najmniej 5.0 oraz posiadanie oceny bardzo dobrej z zachowania. Laureaci konkursów o zasięgu ogólnopolskim również mogą liczyć na wsparcie Wójta.

 

Stypendium jest przyznawane na wniosek rodziców bądź samego ucznia, o ile ten ukończył już 18 lat.

 

Stypendia udzielane są :

 

  • uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chojnów uczęszczających do szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych,
  • uczniom zamieszkałym poza terenem Gminy Chojnów, ale uczęszczającym do szkół podstawowych, dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Chojnów.

 

Stypendia mogą być naukowe i artystyczne. Stypendia wypłaca się za osiągnięcia w danym roku szkolnym, a warunkiem ich przyznania jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania na świadectwie szkolnym.  Stypendia naukowe za wyniki w nauce przysługują uczniom klasy V -VIII, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w danym roku szkolnym uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 na świadectwie szkolnym.

 

Stypendia naukowe za osiągnięcia w nauce przysługują uczniom klas V-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w danym roku szkolnym byli laureatami olimpiad i konkursów naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Stypendia artystyczne przysługują uczniom klas V-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, którzy w danym roku szkolnym uzyskali indywidualne miejsca od I do III w konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych o zasięgu ogólnopolskim.

 

Stypendia udzielane są na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku złożonego w sekretariacie Urzędu Gminy w Chojnowie w terminie do 10 lipca danego roku.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w uchwale IX.73.2019 Rady Gminy Chojnów z dnia 24 maja 2019 r. poświadczone za zgodnością z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną przez Dyrektora Szkoły w szczególności:

 

  • kserokopie świadectwa szkolnego,
  • kserokopię dyplomów uzyskanych na olimpiadach lub konkursach.

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka