Gmina Chojnów

Aktualności

Rekrutacja kandydatów do XIX edycji programu "Stypendia Pomostowe"

Fundacja Edukacja Przedsiębiorczości przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłaszają nabór do wstępnej rekrutacji kandydatów do XIX edycji programu „Stypendia Pomostowe” na rok akademicki 2020/2021.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich i którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a.    są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
b.    są dziećmi  byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lata;
c.    mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
d.    pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż. 1 820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z ta niepełnosprawnością;
e.    osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
Nabór stypendiów będzie przeprowadzony według ściśle określonych zasad, zamieszczonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021 (wraz z załącznikiem). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl.
Kandydaci do stypendium wypełniają wnioski on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna od 12 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. do godz. 16-ej. Wydrukowany z systemu wniosek, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2020 r., w najbliższym względem zamieszkania Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (liczy się data stempla pocztowego).
Oddział terenowy KOWR przekaże złożone wnioski wraz z kompletem dokumentów do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
Zachęcamy do składania wniosków.

 

Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka