Gmina Chojnów

Aktualności

Czyszczenie komina - dlaczego to takie ważne!

W pełni trwa już sezon grzewczy. W tym czasie każdego roku zwiększa się liczba wyjazdów strażaków do pożarów sadzy i przypadków zatruć tlenkiem węgla, czyli tzw. czadem. Choć przepisy regulują obowiązek wykonywania przeglądów kominiarskich przez właścicieli domów, to niejednokrotnie są one lekceważone. A takie zaniedbanie może doprowadzić do tragedii. Nieczyszczony regularnie komin to zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich mieszkańców domu. Zgromadzona w przewodzie kominowym sadza jest łatwopalna i istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że ulegnie samozapłonowi. Wówczas temperatura w kominie może wzrosnąć nawet powyżej 1000 stopni Celsjusza, a to już prosta droga do pożaru. 
Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w sezonie grzewczym przypominamy o konieczności wykonywania okresowych przeglądów kominiarskich. Przepisy jednoznacznie nakładają na właścicieli i zarządców budynków obowiązki przeglądu technicznego i konserwacji oraz czyszczenia przewodów kominowych. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  „Prawo Budowlane" art. 62. ust. 1. pkt 1. lit. c) nakłada konieczność okresowej kontroli przynajmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów" § 34. ust. 1 reguluje częstotliwość, z jaką należy czyścić przewody kominowe: 
- paleniska zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
- paleniska opalane paliwem stałym niewymienione w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
- paleniska opalane paliwem płynnym i gazowym niewymienione w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
Pamiętajmy, iż obowiązkowej kontroli co najmniej raz w roku podlegają również kominy wentylacyjne. 
Niestosowanie się do powyższych obowiązków może mieć konsekwencje prawne i ubezpieczeniowe. Za niedopełnienie obowiązku wykonywania przeglądów technicznych grozi nam kara grzywny w wysokości do 500 zł. Jednakże bardziej dotkliwe konsekwencje rodzą się w przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania z tytułu szkody wywołanej pożarem, w sytuacji gdy nie został wykonany przegląd techniczny instalacji dymowej, spalinowej i wentylacyjnej. 
Przegląd i czyszczenie kominów zlećmy profesjonalistom. Zawód kominiarza podlega regulacjom, a osoby go wykonujące muszą potwierdzić swoje umiejętności odpowiednimi dokumentami i egzaminem mistrzowskim. Wówczas mamy gwarancję, że prace zostaną wykonane z należytą starannością i z zyskiem dla bezpieczeństwa naszego i naszych bliskich. 

 

 

9k=

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka