Gmina Chojnów

Świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 • 40 zł_UA

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 60 dni.

Świadczenia 40,00 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu lub innego wynagrodzenia.

Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mówi: „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.”

Co zrobić, aby otrzymać 40,00 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy?

Należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do Urzędu Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1.

Jak wygląda wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie uciekinierów z Ukrainy?

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zawiera:

 • Imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 • PESEL lub NIP składającego wniosek;
 • Wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 • Imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL lub w przypadku jego braku, rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku dzieci PESEL lub akt urodzenia)
 • Oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • Oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 • Adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 • Adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • Oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • Oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Jak wypełnić wniosek?

Należy wypełnić jeden wniosek, wskazując w nim liczbę osób zakwaterowanych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, wskazując w nich okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. (1 karta dla 1 osoby).

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Ile czasu jest rozpatrywany wniosek o rekompensatę za pomoc Ukraińcom?

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

W jaki sposób będą wypłacane pieniądze właścicielowi ( przez te 60 dni)?

Pieniądze będą wypłacane na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego, w terminie do 30 dni.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – Dz.U. z 2022 r. Poz. 605

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka