Gmina Chojnów

Kolejność działań w celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego lub wodnego do nieruchomości

  • -

Kolejność działań w celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego lub wodnego do nieruchomości.

1. Składamy w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie ( dalej zwanym GZGKiM) wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza. Do wniosku dołączamy mapę zasadniczą pobraną z zasobów Starostwa Powiatowego w Legnicy. 

Wzór wniosku do pobrania w Sekretariacie GZGKiM lub na stronie internetowej w zakładce Strefa Klienta ->dokumenty do pobrania. 

2. Po otrzymaniu warunków technicznych wykonania przyłącza, zlecamy projektantowi posiadającemu uprawnienia w branży sanitarnej wykonanie projektu przyłącza.

3. W Sytuacji, gdy przyłącze będzie przebiegać przez działki innych właścicieli niż wnioskodawcy należy dokonać uzgodnienia trasy przyłącza w Zespole Uzgodnień Dokumentacji ( projekt wówczas należy wykonać na mapie do celów projektowych).

4. W sytuacji, gdy przyłącze znajduje się w obrębie jednej działki stanowiącej własność  wnioskodawcy uzgodnienia w Zespole Uzgodnień Dokumentacji nie są wymagane (projekt wykonać na mapie zasadniczej).

5. Gotowy projekt przyłącza składamy w GZGKiM w celu zaopiniowania pod względem technicznym ( co najmniej 2 egz. projektu).

6. Wykonujemy przyłącze. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadamiamy o tym fakcie GZGKiM.

7. Przed zasypaniem wykonanego przyłącza należy poinformować GZGKiM o jego wykonaniu. Przedstawiciel GZGKiM przeprowadza wówczas kontrolę przyłącza i dokonuje odbioru technicznego robót zgodnie z projektem. 

8. Zlecamy uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych przyłączy. 

9. Podpisujemy umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z GZGKiM. 

 

WAŻNE 

Właściciele nieruchomości ponoszą całkowity koszt budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. 

DANE ADRESOWE INSTYTUCJI:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie

ul. Fabryczna 1 , 59-225 Chojnów

II piętro, pok. 202b

 

Starostwo powiatowe,

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica

VI piętro, pok. nr 605

 

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica

VI piętro, pok. nr 614

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka