Gmina Chojnów

Aktualności - rok 2018

  • -

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w programie "Daj sobie szansę"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 8, i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XL.251.2017 Rady Gminy Chojnów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chojnów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” Wójt Gminy Chojnów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Daj sobie szansę’.

Celem konkursu jest wzrost zdolności zatrudnienia uczestników projektu „Daj sobie szansę”. Wsparciem w postaci doradztwa zawodowego zostaną objęte osoby korzystające z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie.  Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi: 9 900,00 zł

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chojnów pod adresem: http://www.gmina-chojnow.bip.net.pl/?a=5594

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka