Gmina Chojnów

Projekty

  • Norway_grants@4x-913x1024

GOPS otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "Gmina Chojnów bez przemocy"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystępuje do realizacji projektu z programu Fundusz Małych Grantów 1, który polega na pilotażowym wdrożeniu zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej.

OPERATOR PROGRAMU: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Całkowity koszt kwalifikowalny w PLN: 789 810,00 zł (100% dofinansowania).

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu profilaktyki przemocy domowej. Model będzie "narzędziem" służącym do zmniejszenia zjawiska przemocy domowej poprzez podniesienie jakości relacji w rodzinie, w szczególności pomiędzy małżonkami/partnerami. W ramach modelu powstanie CdR, które będzie opierać się głównie na aktualnym systemie pracy oraz współpracy i działań instytucji w gminie. CdR skupi się na współpracy GOPS, przedst. zespołu szkół, przedszkoli, policji oraz oddziału caritasu. Dodatkowo zostanie nawiązana współpraca CdR ze Powiat. Por. Psych. – Pedago. w ramach realizacji form wsparcia i współpracy. Partnerami w projekcie będzie Fundacja Amicus Cordis oraz Fundacja ARS AUXLILIUM. Podmioty te będą realizować działania szkoleniowe oraz kampanię informacyjno – promocyjną w trakcie realizacji projektu. Wypracowany system wsparcia będzie max. zintegrowany co będzie oznaczać że klient  otrzyma pełne, całościowe wsparcie, które będzie opierało się na procesie a nie pomocy incydentalnej, a proces wsparcia będzie planowy i etapowy.
Oferta CdR będzie łączyć działania o charakterze otwartym dla całej społeczności oraz skierowane do osób i rodzin z grup ryzyka. Działania będą nieodpłatne i dobrowolne dla wszystkich osób.
Innowacyjne rozwiązania;
- wdrożenie narzędzia RESQL w 6 szkołach podstawowych;
- nowa jakość współpracy specjalistów na terenie gminy,która powinna zapewnić dużo lepszy poziom profilaktyki przemocy;
- otwarta formuła pozyskiwania informacji w zakresie możliwości wystąpienia przemocy domowej;
- stały monitoring profilaktyczny w zakresie diagnozy przeprowadzanej na poziome szkół i przedszkoli przez specjalistów;
Rezultatami projektu będą;
- podniesienie kompetencji pracowników i specjalistów w zakresie umiejętności oceny ryzyka wystąpienia przemocy domowej;
- hamowanie czynników stwarzających potencjalne zagrożenie wystąpienia przemocy;
- redukcja czynników ryzyka i ograniczenie zachowań ryzykownych;
- ograniczenie i/lub opóźnienie inicjacji zachowań ryzykownych.

W projekcie będą realizowane działania mające przyczynić się do wypracowania modelu, który będzie funkcjonował lepiej niż dotychczas stosowany schemat w zakresie działań, jakie można podjąć, aby przeciwdziałać przemocy w rodzinie.

Odbiorcami wsparcia w projekcie jest szeroka kadra specjalistów zajmująca się w gminie profilaktyką przemocy domowej - pracownicy GOPS-u i Urzędu Gminy, specjaliści zewnętrzni, psychologowie, pedagodzy, interwenci kryzysowi.

Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.

Projekt współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

     

  • Flaga Unii Europejskiej

GOPS Chojnów - nowe otwarcie

Więcej informacji na:

https://gmina-chojnow.bip.net.pl/?c=968

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka