Gmina Chojnów

Aktualności

  • -

Konkurs na dyrektorów gminnych szkół podstawowych

Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz ogłasza konkurs mający wyłonić dyrektorów szkół podstawowych: w Krzywej, Budziwojowie, Starym Łomie oraz zespołu szkolno-przedszkolnego w Rokitkach. Powoływanie dyrektorów odbywa się co 5 lat. Mogą do niego stanąć nowi kandydaci oraz dotychczasowi dyrektorzy jednostek. Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu lub elektronicznie – podpisane za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  Termin składania ofert mija 5 czerwca o godzinie 14:00.

Jakie wymagania powinien spełniać przyszły szef gminnej jednostki oświatowej? W ogłoszeniu w treści ogłoszenia: Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej "szkołami", oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

    1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
    2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
    3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
    4) uzyskał:
    a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka