Gmina Chojnów

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja - etap I oraz budowa sieci woociągowej dla wsi Biała (Kolonia)"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł projektu

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja - etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”
Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

Kwota kosztów kwalifikowalnych – 3 172 318,50 zł 
Wysokość dotacji – 1 618 223,21 zł

Cel projektu: 
Rozwój gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)

Wskaźniki, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji
- Zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę – 0,232 km
- Systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 5,4 km

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka