Gmina Chojnów

"Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów"

Tytuł projektu

Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie nr 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne

Wartość projektu – 3 169 642,31 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 2 129 081,09 zł


Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji dwóch budynków edukacyjnych  tj. budynku Szkoły Podstawowej w Okmianach i budynku Punktu Przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Krzywej z jednoczesnym zastosowaniem działań edukacyjno-informacyjnych, które mają na celu kształtowanie postaw ekologicznych oraz informowanie o korzyściach osiągniętych w wyniku realizacji projektu. Działania edukacyjno-informacyjne prowadzone będą poprzez komponent edukacyjny oraz przeszkolenie/poinformowanie osób korzystających z obiektów z prawidłowej obsługi urządzeń/systemów po termomodernizacji, aby osiągnąć i utrzymać zakładany efekt ekologiczny projektu.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów.

Cel główny przedsięwzięcia zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

• Polepszenie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2,

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków użyteczności publicznej,

• Zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez produkcję energii z OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej,

 
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie kluczowych wskaźników projektu:

- liczbę zmodernizowanych energetycznie budynków – 2 szt.

- powierzchnię użytkową budynków poddanych termomodernizacji – 1221,33 m2

- liczbę zmodernizowanych źródeł ciepła – 2 szt.

- liczbę wybudowanych jednostek do wytwarzania energii elektrycznej – 2 szt.

- liczbę wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 szt.

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej rocznie 72,37 MWh

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej rocznie – 499,6 GJ

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 69,7 tony równoważnika CO2

 

___________________________________________________________________________

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów”
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka