Gmina Chojnów

Wydział Gospodarki, Planowania i Ochrony Środowiska

  • alt: foto oczyszczalnia

Gmina Chojnów dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Samorząd Gminy Chojnów opracował i przyjął uchwałą nr VIII.68.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmienioną uchwalą nr IX.77.2019 z dnia 24 maja 2019 r. zasady i tryb przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Chojnów. Określa ona formę finansowego wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przyjęcie w/w uchwały przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej, poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców Gminy Chojnów, wyeliminowania zagrożeń dla zasobów wodnych, a także zwiększenia konkurencyjności gminy.
Dofinansowanie zadania związanego z zakupem i montażem kompletnej, nowej przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane będzie osobom fizycznym do obsługi budynków mieszkalnych na terenie naszej Gminy.
Dofinansowaniem objęte są obszary o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej  jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Dotowaniu podlegają koszty poniesione po podpisaniu umowy – tj.:
 1)koszty zakupu (brutto) urządzeń i materiałów uwzględnionych w projekcie przydomowej oczyszczalni ścieków;
2) koszty budowy, montażu i instalacji elementów oczyszczalni ścieków i wylotu odbiornika
3) koszty inwentaryzacji powykonawczej (jeżeli jest niezbędna).
Zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Gminy Chojnów na budowę oczyszczalni można uzyskać dotację w wysokości 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż:
    1) 3000,00 zł dla oczyszczalni z drenażem,
    2) 5500,00 zł dla oczyszczalni biologicznych.
Gmina Chojnów w 2019 r. zaplanowała w budżecie środki w wysokości łącznie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wypłata dofinansowania przedsięwzięcia zostanie zrealizowana po wykonaniu zadania oraz po dostarczeniu do Urzędu Gminy Chojnów niezbędnej dokumentacji w wyznaczonym terminie.
Nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej zaplanowane są w terminie od 1 sierpnia do  30 września 2019 roku. Wnioski są do pobrania na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy Chojnów, które należy składać w Urzędzie Gminy Chojnów – ul. Fabryczna 1.
 Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Gminy Chojnów i realizowane do wyczerpania środków.

 

  • -

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka