Gmina Chojnów

Aktualności - rok 2018

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów

Przedstawiamy projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów, który opracowano na podstawie uchwały nr XXXVI.218.2017 Rady Gminy Chojnów z dnia 31 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów.
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), oraz z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).
Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano piśmiennictwo, materiały źródłowe, oraz akty prawne wymienione w pkt 14.

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów, sporządzana jest w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 

Pliki do pobrania

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka